• +84.336679911
  • Kienpham452@gmail.com

Căn duyên tiền định tuổi vợ chồng - Xem tuổi vợ chồng hợp khắc - Tuổi ĐINH MÃO

Dưới đây chúng tôi biên tập lại với mục đích làm tư liệu tham khảo cho bạn đọc, Xem tuổi vợ chồng hợp khắc không chỉ xem trên phong thủy, can chi, bản mệnh,ngũ hành...mà còn dựa vào vô số các yếu tố khác, dưới đây chỉ là 1 phần nhỏ trong các yếu tố ấy. Các bạn có thể đọc để tham khảo, chỉ là 1 phần chứ không phải toàn bộ của cuộc hôn nhân.

Trai Tuổi Đinh Mão và căn duyên tiền định

1. Đại Kỵ Hiệp Hôn( Những tuổi kỵ kết hôn)
Trai tuổi Đinh Mão đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây.
Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Đinh Mão.

1. Chồng tuổi Đinh Mão vợ tuổi Canh Ngọ
Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi
Ở đời với nhau phạm (Tuyệt M ạng)
2. Chồng tuổi Đinh Mão vợ tuổi Bính Tỵ
Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi
Ở đời với nhau phạm (Biệt Ly và Tuyệt Mạng)
3. Chồng tuổi Đinh Mão vợ tuổi Nhâm Ngọ
Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi
Ở đời với nhau phạm (Biệt Ly)
4. Chồng tuổi Đinh Mão vợ tuổi Giáp Tý.
Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi
Ở đời với nhau phạm (Biệt Ly và Tuyệt Mạng)
Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 16, 18, 24, 30, 36, 40 tuổi.
Gái tuổI này kỵ có chồng năm 19, 20, 26, 31, 32, 38, 43 tuổi.
Những năm tuổo trên đây kỵ hiệp hôn, luận việc hôn nhân không thành, còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu cảnh xa vắng.
Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4 tháng 10 âm lịch, trong đời sanh hay xảy việc
buồn phiền bất đồng ý, đến ngày chót khó nên đôi.
Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Tý mới nhằm căn duyên.
XIN LƯU Ý
Trai tuổi Đinh Mão sanh tháng 2, 6, 3, 8, 7, 9 và tháng 10 âm lịch, như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ.
Gái tuổi Đinh Mão sanh tháng 7, 10, 8 và tháng 11 âm lịch, như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng.
Còn sanh nhằm tháng 9 và tháng 12 âm lịch, số khắc con, khó sanh và khó nuôi.
2. Hiệp Hôn tốt và ở được ( Những tuổi hợp kết hôn)
Chồng tuổi ĐINH MÃO vợ tuổi ĐINH MÃO
(Chồng vợ đồng một tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau được tốt, gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không được phát đạt, phải chịu cảnh nghèo thiếu một thời gian, qua hạn mới đậu tài, hào tài ấm no, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự.
Tính người vợ có duyên, vui vẻ hay giao thiệp, có số tạo giữ tiền tài, tính tình vợ chồng có phần hòa hợp, ở với nhau ngày hậu cũng được ấm no.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không được tốt, nên cần năng làm ăn được.
Chồng tuổi ĐINH MÃO vợ tuổi MẬU THÌN
(Chồng lớn hơn vơ 1 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau được tốt, gặp số Nhất Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu, còn thiểu phước được khá, hào tài tương vượng, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà đều đủ.
Tính người vợ can đảm, tính cộc, chân hay đi nhiều, tay làm tài cũng hay hao phá tài, tính tình vợ chồng ít được hòa hợp, chung sống nên thương lẫn nhau làm ăn tốt.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau được tốt, về tính ý nên kiên nhẫn, hào tài buồn ban đầu hay luân chuyển.
Chồng tuổi ĐINH MÃO vợ tuổi KỶ TỴ
(Chồng lớn hơn vơ 2 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau được trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng được nhiều người mến yêu, ăn nói cầu lo việc chi đều có người quí nhân giúp đỡ, háo tài tướng vượng, hào con thiểu số, vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng.
Tính người vợ hiền, thông minh, và kỹ lưỡng, bản thân có tiểu tật, tính tình vợ chồng hòa hợp, chung ở với nhau làm ăn sẽ lập nên.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không được trung bình, hưởng cảnh ấm no và an vui
Chồng tuổi ĐINH MÃO vợ tuổi TÂN MÙI
(Chồng lớn hơn vơ 4 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau được trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn dễ dàng, lo tính việc chi đều thông suốt, trong ngoài đều thuận ý, háo tài ấm no, hào con trung bình, vật dụng trong nhà thường dùng.
Tính người vợ hay rầu lo và hay hờn mát, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, tính tình vợ chồng không được hòa hợp cho lắm, nên ở với nhau thương lẫn chung lo được hưởng cảnh ấm no.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không được trung bình, nên kiên nhẫn làm ăn tốt.
Chồng tuổi ĐINH MÃO vợ tuổi NHÂM THÂN
(Chồng lớn hơn vơ 5 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau được tốt, gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng được có danh giá, nhiều người hay mến thương, lo tính việc chi cũng dễ, hào tài trung bình, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà đủ dùng.
Tính người vợ lời tiếng nóng nảy, chân hay đi, hay giao thiệp, tính lạt lòng, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, tính tình vợ chồng ít được sự hòa hợp, chung ở với nhau làm ăn được.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau được tốt, về háo tài hay luân chuyển.
Chồng tuổi ĐINH MÃO vợ tuổi QUÍ DẬU
(Chồng lớn hơn vơ 6 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không được tốt, gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không được phát đạt, phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian , qua hạn mới đậu tài, háo tài ấm no, hào con đa số, vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự.
Tính người vợ tính sáng, có duyên vui vẻ, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, tính tình vợ chồng hay tươn xưng, tâm ý bất hòa, nên kiên nhẫn và cần năng ngày hậu cũng được làm nên.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không được tốt, nên nhẫn nại và bền chí.
Chồng tuổi ĐINH MÃO vợ tuổi GIÁP TUẤT
(Chồng lớn hơn vơ 7 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau được tốt, gặp số Nhất Phú Quí vợ chồng như có phước hưởng giàu, còn thiểu phước thì được khá, việc lo tính đều hợp ý, hào tài thịnh vượng, hào con thiểu số, vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang.
Tính người vợ có duyên, vui v ẻ, hay giao thiệp tình bạn, lòng hay lo tính, trong mình hay có bệnh nhỏ, tính tình vợ chồng hòa hợp, chung ở làm ăn lập nên sự nghiệp.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau được tốt, không chi đáng kỵ.
Chồng tuổi ĐINH MÃO vợ tuổi ẤT HỢI
(Chồng lớn hơn vơ 8 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau được trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn được dễ dàng, lo tính việc chi đều thông suốt, nhiều người hay mến thương, ăn nói việc chi cũng dễ, hào tài phát đạt, hào con thiểu số, vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự.
Tính người vợ hiền, có duyên, tính sáng, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, miệng hay rầy nói, tính tình vợ chồng không hòa hợp cho lắm, ở với nhau làm ăn được nên nhà.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không được trung bình, nên thương lẫn chung lo với nhau.
ĐOÁN PHỤ THÊM
Chồng tuổi ĐINH MÃO vợ tuổi ĐINH SỬU
(Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn được trung bình, hào tài tượng vượng, hào con trung bình.
Tính người vợ có duyên, vui vẻ, lanh lẹ, hay giao thiệp có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, ý tình vợ chồng hòa hợp, ở với nhau làm ăn được lập nên.
Chồng tuổi ĐINH MÃO vợ tuổi MẬU DẦN
(Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn được tốt, hào tài ấm no, hào con thiểu số.
Tính người vợ tính sáng và kỹ lưỡng, ăn nói với đờI lanh lẹ, bản thân hay có tiểu bệnh, ở với nhau vợ chồng hòa hợp, việc làm ăn được ấm no.
Chồng tuổi ĐINH MÃO vợ tuổi KỶ MẸO
(Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không được tốt, hào tài đủ dùng, hào con rất ít.
Tính người vợ hay rầu lo, không được vui vẻ cho lắm, bản thân hay có bệnh nhỏ, tính lạt lòng, tính tình vợ chồng hòa thuận, chung sống với nhau đồng lo làm ăn được.

Chồng tuổi ĐINH MÃO vợ tuổi CANH THÌN
(Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi)
Hai tuổi nay ở với nhau được tốt, hào tài thịnh vượng, hào con trung bình.
Tính người vợ hay lo tính, khó tính, có duyên, vuivẻ, bản th ân hay có bênh nhỏ, ý tình vợ chồng hòa hợp, ở với nhau làm ăn được sự nghiệp.
Chồng tuổi ĐINH MÃO vợ tuổi TÂN TỴ
(Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn được trung bình, hào tài ph át đạt, hào con thiểu số.
Tính người vợ thông minh, vui vẻ, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, lời nói ngay thật, ở với nhau vợ chồng hòa hợp, việc làm ăn được nên nhà.
Chồng tuổi ĐINH MÃO vợ tuổi QÚI MÙI
(Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn được trung bình, hào tài tương vượng, hào con trung bình.
Tính người vợ tính sáng, có duyên vui vẻ, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, tính tình vợ chồng hòa hợp, chung ở với nhau làm ăn nên.
Chồng tuổi ĐINH MÃO vợ tuổi GIÁP THÂN
(Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn được tốt, hào tài trung bình, hào con rất ít, có số nuôi con nuôi.
Tính người vợ lanh lẹ, chân hay đi, bản thân có tiểu tật, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, ý tình vợ chồng cũng có phần hòa hợp, việc làm ăn sẽ được ấm no.
Chồng tuổi ĐINH MÃO vợ tuổi ẤT DẬU
(Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không được tốt, hào tài đủ dùng, hào con trung bình.
Tính người vợ hay rầu lo, không được cho lắm, bản thân hay có tiểu bệnh, chân hay đi, ở với nhau vợ chồng hay xung khắc, khá nhẫn nại việc làm ăn mới được.
Chồng tuổi ĐINH MÃO vợ tuổi BÍNH DẦN
(Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau được tốt, gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng được có danh giá hoặc có chức phận, lo tính việc chi đều thông suốt, hào tài ấm no, hào con rất ít, có số nuôi con nuôi, vật dụng trong nhà bình thường.
Tính người vợ chân hay đi, hay giao thiệp, tính cộc, tay làm tài mà cũng hay hao phá tài, ý tình vợ chồng cũng có phần hòa hợp, ở với nhau làm ăn được.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau được tốt, háo tài hay luân chuyển, hào con thiểu phước.
Chồng tuổi ĐINH MÃO vợ tuổi ẤT SỬU
(Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau được trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo việc chi cũng được thông suốt, việc làm ăn thường gặp người giúp đỡ, háo tài tương vượng hào con thiểu số, vật dụng trong nhà đều đủ.
Tính người vợ miệng hay rầy nói, bản thân hay có bệnh nhỏ, có số tạo giữ tiền tài, tính tình vợ chồng không được hòa hợp cho lắm, chung sống với nhau làm ăn được nên sự nghiệp.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không được trung bình, về lời nói nên kiên nhẫn với nhau.
ĐOÁN PHỤ THÊM
Chồng tuổi ĐINH MÃO vợ tuổi QUÍ HỢI
(Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn được trung bình, hào tài ấm no, hào con đông đủ.
Tính người vợ hiền, thông minh, lời nói hay hòa thuận với đời, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, ý tình vợ chồng hòa hợp, việc làm ăn được lập nên.
Chồng tuổi ĐINH MÃO vợ tuổi NHÂM TUẤT
(Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn được tốt, hào tài trung bình, hào con đa số.
Tính người vợ thông minh, hay giao thiệp, ít thua ai, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, ở với nhau vợ chồng hòa hợp, việc làm ăn kiên cố sẽ được nên.
Chồng tuổi ĐINH MÃO vợ tuổi TÂN DẬU
(Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không được tốt, hào tài đủ dùng, hào con thiểu số.
Tính người vợ tính hiền, ít nói, hay hòa hợp với đời, bản thân có tiểu bệnh, tính tình vợ chồng hay xung khắc, chung sống nên kiên cố làm ăn được.
Chồng tuổi ĐINH MÃO vợ tuổi CANH THÂN
(Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn được tốt, hào tài đủ dùng, hào con trung bình.
Tính người vợ hay rầu lo, ít được vui vẻ cho lắm, bản thân có tiểu tật, ý tình vợ chồng cũng có phần hòa hợp, việc làm ăn nên kiên cố thêm tốt.
Chồng tuổi ĐINH MÃO vợ tuổi KỶ MÙI
(Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn được trung bình, hào tài bình thường, hào con đông đủ.
Tính người vợ thông minh, hay lo tính, có duyên, vui vẻ, ăn nói việc chi cũng dễ, ở với nhau vợ chồng hòa hợp, chung sống với nhau được cảnh ấm no.

Thảo luận

Chú ý: Chưa có thảo luận nào. Hãy là người đầu tiên

Danh mục

Cùng chuyên mục

Top xem nhiều