• +84.336679911
  • Kienpham452@gmail.com

Bảng Exp chính xác trong Ninja School Online

Level ExpLEVEL 0: 0
EXPLEVEL 1: 200
EXPLEVEL 2: 600
EXPLEVEL 3: 1.200
EXPLEVEL 4: 2.500
EXPLEVEL 5: 5.000
EXPLEVEL 6: 9.000
EXPLEVEL 7: 18.000
EXPLEVEL 8: 20.000
EXPLEVEL 9: 24.000
EXPLEVEL 10: 36.000
EXPLEVEL 11: 54.000
EXPLEVEL 12: 64.800
EXPLEVEL 13: 90.720
EXPLEVEL 14: 127.008
EXPLEVEL 15: 177.811
EXPLEVEL 16: 248.935
EXPLEVEL 17: 261.382
EXPLEVEL 18: 339.796
EXPLEVEL 19: 441.735
EXPLEVEL 20: 574.256
EXPLEVEL 21: 497.688
EXPLEVEL 22: 597.226
EXPLEVEL 23: 716.671
EXPLEVEL 24: 860.005
EXPLEVEL 25: 1.032.006
EXPLEVEL 26: 1.238.407
EXPLEVEL 27: 1.486.089
EXPLEVEL 28: 1.783.307
EXPLEVEL 29: 2.139.968
EXPLEVEL 30: 2.567.962
EXPLEVEL 31: 4.622.331
EXPLEVEL 32: 5.546.797
EXPLEVEL 33: 6.656.157
EXPLEVEL 34: 7.987.387
EXPLEVEL 35: 12.779.820
EXPLEVEL 36: 15.335.784
EXPLEVEL 37: 18.402.942
EXPLEVEL 38: 33.125.295
EXPLEVEL 39: 39.750.354
EXPLEVEL 40: 47.700.426
EXPLEVEL 41: 152.641.360
EXPLEVEL 42: 194.617.734
EXPLEVEL 43: 247.279.005
EXPLEVEL 44: 313.220.073
EXPLEVEL 45: 395.646.410
EXPLEVEL 46: 458.514.475
EXPLEVEL 47: 526.703.913
EXPLEVEL 48: 636.228.539
EXPLEVEL 49: 784.494.868
EXPLEVEL 50: 930.618.588
EXPLEVEL 51: 950.533.224
EXPLEVEL 52: 970.323.501
EXPLEVEL 53: 991.448.556
EXPLEVEL 54: 1.011.810.700
EXPLEVEL 55: 1.034.659.751
EXPLEVEL 56: 1.058.575.992
EXPLEVEL 57: 1.078.672.354
EXPLEVEL 58: 1.098.064.208
EXPLEVEL 59: 1.119.665.920
EXPLEVEL 60: 1.452.641.360
EXPLEVEL 61: 1.814.617.734
EXPLEVEL 62: 2.272.790.205
EXPLEVEL 63: 2.732.203.073
EXPLEVEL 64: 3.256.456.410
EXPLEVEL 65: 3.881.514.475
EXPLEVEL 66: 4.563.703.913
EXPLEVEL 67: 5.366.228.539
EXPLEVEL 68: 6.144.394.868
EXPLEVEL 69: 70.30.612.388
EXPLEVEL 70: 90.00.000.000
EXPLEVEL 71: 11.000.000.000
EXPLEVEL 72: 13.000.000.000
EXPLEVEL 73: 15.000.000.000
EXPLEVEL 74: 17.500.000.000
EXPLEVEL 75: 20.000.000.000
EXPLEVEL 76: 22.500.000.000
EXPLEVEL 77: 25.000.000.000
EXPLEVEL 78: 27.500.000.000
EXPLEVEL 79: 30.000.000.000
EXPLEVEL 80: 33.000.000.000
EXPLEVEL 81: 36.000.000.000
EXPLEVEL 82: 39.000.000.000
EXPLEVEL 83: 42.000.000.000
EXPLEVEL 84: 45.500.000.000
EXPLEVEL 85: 49.000.000.000
EXPLEVEL 86: 52.500.000.000
EXPLEVEL 87: 56.000.000.000
EXPLEVEL 88: 59.500.000.000
EXPLEVEL 89: 63.000.000.000
EXPLEVEL 90: 67.000.000.000
EXPLEVEL 91: 71.000.000.000
EXPLEVEL 92: 75.000.000.000
EXPLEVEL 93: 79.000.000.000
EXPLEVEL 94: 84.000.000.000
EXPLEVEL 95: 89.000.000.000
EXPLEVEL 96: 94.000.000.000
EXPLEVEL 97: 99.000.000.000
EXPLEVEL 98: 150.000.000.000
EXPLEVEL 99: 3.000.000.000.000

Thảo luận

Chú ý: Chưa có thảo luận nào. Hãy là người đầu tiên

Danh mục

Cùng chuyên mục

Top xem nhiều